Vedtekter


Høsten 2011 ble disse vedtektene for KRIMS vedtatt (med noen endringer høsten 2016):


§ 1 – Formål


KRIMS Bergen skal være et kristent fellesskap for medisinstudentene og tannlegestudentene i Bergen. Gjennom arbeidet ønsker vi med Guds hjelp å:
* forberede medlemmene på de utfordringene de vil møte som kristne medisiner- og tannlegestudenter, leger og tannleger.
* skape et åpent kristent fellesskap.
* bidra til etisk debatt og refleksjon blant medisinstudentene og tannlegestudentene  i Bergen.


§ 2 – Medlemskap


Medisinstudenter, tannlegestudenter og yngre leger (for eksempel turnusleger og stipendiater) kan være medlemmer. Medlemskontingenten fastsettes av og tilfaller i sin helhet KRIMS Bergen.

Da KRIMS Bergen er en del av Norges kristelige legeforening (NKLF), er medlemmer i KRIMS Bergen også medlemmer i NKLF. Hvert semester sendes medlemslistene til NKLF for registrering av medlemmer. Hvis man ikke melder seg ut, forblir man medlem i NKLF etter endt studietid og betaler kontingent etter gjeldende sats.§ 3 – Styret


1. Styremedlemmer må være bekjennende kristne.


2. Styret består av opptil 7 medlemmer. Leder og nestleder samt øvrige funksjoner bestemmes på første styremøte.


3. Styremedlemmer velges på årsmøtet for 1 år av gangen, fra januar til januar. For å sikre en viss kontinuitet, vil 3 personer bli valgt for 2 år. Hvem dette gjelder bestemmes innad i styret på første styremøte.


4. Begge kjønn skal være representert i styret.

5. Minst en tannlegestudent bør være representert i styret.

6. Styret fungerer som valgkomité frem mot årsmøtet.

7. Styret er ansvarlig for at det føres et tilfredsstillende regnskap, at det føres protokoll fra styremøter, årsmøter og ekstraordinære generalforsamlinger. Styret er også ansvarlig for at protokoller og regnskap arkiveres.

§ 4 – Årsmøte og ekstraordinær generalforsamling


1. Ordinært årsmøte avholdes hvert høstsemester. Faste poster er:

* Konstituering av årsmøtet
* Godkjenning av årsrapport
* Godkjenning av regnskap
* Vedtak av budsjett
* Valg av styre


2. Innkalling til årsmøtet må skje tre uke før møtet. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes styret senest to uker før møtet.


3. Ekstraordinær generalforsamling avholdes når:
* mer enn halvparten av styret krever det.
* mer enn halvparten av medlemmene krever det.


4. Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling ved bruk av e-postlisten minst en uke før møtet finner sted.§ 5 – Studentrådet i NKLF


Leder i styret fungerer som representant i Studentrådet. Hvis ikke dette lar seg gjøre kan et annet medlem av styret fungere som representant.§ 6 – Endring av vedtektene


Endringer i vedtektene kan skje på årsmøtet eller ekstraordinær generalforsamling.
For endringer kreves det at forslag til endringer oppnår
--> 2/3 flertall.